Kalifornský technologický inštitút

Text hesla

Kalifornský technologický inštitút, angl. California Institute of Technology, aj Caltech — súkromná univerzita so sídlom v Pasadene (Kalifornia). Založená 1891 Amosom Gagerom Throopom (*1811, †1894) pod názvom Throop University, od 1893 Throop Polytechnic Institute, od 1921 súčasný názov. Patrí k menším výberovým univerzitám, poskytuje vzdelanie okolo tisíc študentom vysokoškolského a vyše tisíc študentom doktorandského štúdia (2012). Jej veľký rozvoj sa začal začiatkom 20. stor. zásluhou astronóma G. E. Hala a pokračoval v 20. rokoch 20. stor. zásluhou Arthura Amosa Noyesa (*1866, †1936) a R. A. Millikana, postupne sa vyprofilovala na univerzitu svetového mena zameranú na výchovu študentov pre základný a aplikovaný výskum a zároveň uskutočňujúcu špičkový výskum najmä v oblasti prírodných, technických a lekárskych vied. Vo vedeckovýskumnej práci sa sústreďuje na rozvoj nových bezodpadových technológií (programy v oblasti chémie, chemického inžinierstva, fyziky, nanotechnológií a informatických vied), výskum Zeme a jej atmosféry vrátane globálnych environmentálnych problémov, seizmologický výskum, výskum v oblasti lekárskych vied (vývoj nových diagnostických metód a mechanizmov, vývoj nových liečebných postupov na molekulárnej úrovni, nových liečiv ap.), vývoj nových elektronických zariadení pre všetky oblasti prírodných a technických vied a medicíny, vývoj nových materiálov, ako aj na kozmický výskum. Vlastní alebo spravuje vedeckovýskumné centrá, napr. seizmologický ústav Caltech Seismological Laboratory a Jet Propulsion Laboratory, observatóriá, napr. Palomar Observatory, W. M. Keck Observatory (→ Keckove ďalekohľady) a Caltech Submillimeter Observatory na Havaji, ako aj rádiové observatórium Owens Valley Radio Observatory v pohorí Sierra Nevada. Je s ňou spojených okolo 30 vedcov, ktorí sú nositeľmi Nobelovej ceny.

Zverejnené v marci 2017.

Kalifornský technologický inštitút [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kalifornsky-technologicky-institut