kalibrácia vizuálneho systému

Text hesla

kalibrácia vizuálneho systémukyb. nastavenie vnútorných (ohnisková vzdialenosť, veľkosť snímky, zakrivenie ap.) a vonkajších (poloha a orientácia) parametrov kamery ako hlavnej časti vizuálneho systému, ktoré sa vykonáva z dôvodu eliminácie jej nedostatkov skresľujúcich parametre reálneho prostredia. Obidve skupiny parametrov kamery sa používajú pri výpočte súradníc bodov trojrozmerného priestoru. Na kalibráciu vizuálneho systému sa štandardne používajú kalibračné telesá, ktorých súradnice v trojrozmernom priestore sú s veľkou presnosťou určené. Zosnímaním kalibračného telesa sa získa kalibračný obrázok, ktorého body sú ľahko identifikovateľné a pokrývajú celý priestor snímaný kamerou. Súčasťou kalibrácie vizuálneho systému je nájdenie párov (korešpondujúcich bodov) na dvoch kalibračných obrázkoch nasnímaných napr. pod rôznym uhlom, ktoré určujú ten istý bod v trojrozmernom priestore. Uvedená úloha sa rieši metódou spracovania obrazu, pri ktorej sa na obrázkoch hľadajú charakteristické črty jednotlivých snímok (napr. rohy, hrany a iné značky).

Zverejnené v marci 2017.

Kalibrácia vizuálneho systému [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kalibracia-vizualneho-systemu