kaledonidy

Text hesla

kaledonidy [vl. m.] — pohoria vzniknuté počas kaledónskeho geotektonického cyklu. V Európe k nim patria napr. Grampiány, Kaledónska vysočina a Škandinávske vrchy, v Ázii napr. Sajany, sev. Ťanšan a Jabloňový chrbát, v Severnej Amerike napr. severových. časť Apalačských vrchov. Horninovú náplň kaledoníd tvoria rôzne metamorfované horniny sedimentárneho (napr. fylity) a vulkanického pôvodu (napr. zelené bridlice). Metamorfované komplexy sú preniknuté granitovými intrúziami.

Zverejnené v marci 2017.

Kaledonidy [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kaledonidy