Kal’at Sim’an

Popis ilustrácie

Kal’at Sim’an, hlavná fasáda Martýria sv. Šimona Stylitu st., posledná tretina 5. stor.

Popis ilustrácie

Kal’at Sim’an, Martýrium sv. Šimona, fragment stĺpa sv. Šimona Stylitu staršieho, stav 2010

Text hesla

Kal’at Sim’an — ranokresťanský architektonický komplex v pohorí Džabal Sim’an v Sýrii asi 30 km severozápadne od Halabu. Pôvodne jedno z najvýznamnejších ranokresťanských pútnických miest v oblasti Stredozemného mora. Jednotlivé stavby vznikali postupne okolo stĺpa sv. Šimona Stylitu st., hlavnou stavbou komplexu je Martýrium sv. Šimona (čiastočne zachované) vybudované na podnet byzantského cisára Zena (vládol 474 – 475 a 476 – 491). Bolo koncipované ako monumentálny relikviár s pôdorysom v tvare kríža s jednotlivými ramenami v podobe bazilík otvorených do centrálneho oktogónu, v strede ktorého stál svätcov stĺp (zachovali sa jeho zvyšky). Na juž. strane bol umiestnený monumentálny vstup s trojitou arkádou, vých. bazilika bola ukončená apsidou. Na juž. strane komplexu sa nachádza monumentálne Baptistérium sv. Šimona (vybudované koncom 5. stor., čiastočne zachované) oktogónového pôdorysu, s pravouhlou ochodzou. K jeho záp. strane bola neskôr pristavaná bazilika s dvoma vežami. Ku komplexu s monumentálnou vstupnou bránou viedla z neďalekej obce Telanissos (dnes Deir Sim’an) procesiová cesta s triumfálnym oblúkom.

V 6. stor. vznikli okolo martýria viaceré stavby (kláštor, menšia konventná kaplnka, krstná fontána, pohrebná kaplnka a i.). Východne a západne od baptistéria boli vybudované ubytovne pre pútnikov. Architektúra významných stavieb komplexu sa vyznačuje bohatými architektonickými detailmi, ktoré poukazujú na nové vývinové obdobie ranokresťanskej architektúry v Sýrii. V 5. – 7. stor. vzniklo v jeho okolí (najmä v obci Telanissos) množstvo ubytovní pre pútnikov, ako aj viaceré kláštory a kostoly, ktoré sa čiastočne zachovali. Okolo 970 bol celý komplex opevnený a martýrium bolo rekonštruované. R. 985 bol Kal’at Sim’an dobytý emirom z Aleppa (dnes Halab), 1017 egyptskou armádou, v 2. pol. 11. stor. sa už pravdepodobne nevyužíval ako pútnické miesto. R. 2011 bol komplex Kal’at Sim’an spolu s pamiatkami v Deir Sim’an zapísaný do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO (v rámci skupiny 40 neskoroantických a byzantských sídel v sev. Sýrii).

Zverejnené v marci 2017.

Kal’at Sim’an [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-03-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kalat-siman