Justín Mučeník

Text hesla

Justín Mučeník, sv., aj Justín Martýr, Justín Filozof, gr. Iustinos (ho Martys), lat. Iustinus, začiatok 2. stor. Flavia Neapolis, dnes Nábulus, Palestínske autonómne územia – pravdepodobne 165 Rím — ranokresťanský filozof a mučeník, cirkevný otec.

Pôsobil v Palestíne, Efeze a Ríme, kde založil filozofickú, resp. teologickú školu. Bol prívržencom stoicizmu, peripatetickej školy, pytagorizmu a platonizmu, okolo rokov 130 – 133 prijal kresťanstvo a stal sa jedným z prvých apologétov, usiloval sa o zblíženie kresťanstva s gréckou filozofiou. Počas prenasledovania kresťanov ho pravdepodobne udal jeho hlavný protivník, kynický filozof Crescens (gr. Kréskés), a podľa martýria Umučenie sv. Justína a jeho druhov (Martyrium sancti Iustini et sociorum, koniec 3. alebo začiatok 4. stor.) bol spolu so šiestimi priateľmi v roku 165 n. l. odsúdený a popravený.

Jeho po grécky napísaná literárna tvorba výrazne ovplyvnila kresťanský starovek. Bol autorom o. i. apológií Prvá obrana kresťanov (Apologia próté hyper christianón, 68 kapitol, tzv. kníh, označovaná aj Apologia prima) a Druhá obrana (Apologia deutera, 15 kapitol), pričom novodobí bádatelia považujú druhú apológiu len za dodatok k prvej, resp. za jej pôvodnú súčasť. Podľa Justína Mučeníka má každé pravdivé poznanie obsiahnuté v antickej vzdelanosti a v židovskom a kresťanskom náboženstve základ v jedinom zdroji (Logos), ktorým je v jeho úplnosti Ježiš Kristus. Ten je zároveň spermatickým Logom (Logos spermatikos), t. j. semenným Slovom, ktorého (a ktorému) rozsievací charakter umožňuje, aby Logos (pravda) bol vo svete prítomný aj čiastočne, a to v podobe semien rozosiatych medzi všetkými národmi. Prijatím týchto semien je možné čiastočné poznanie Logu, ktoré podľa Justína Mučeníka (Apologia I, 46,3) dosiahli už tzv. kresťania pred Kristom (platonici a stoici). Plnosť pravdy (pravda v jej úplnosti) je však podľa Justína Mučeníka obsiahnutá až v evanjeliu Ježiša Krista. Dielo Justína Mučeníka Rozhovor so Židom Tryfónom (Pros Tryfóna Iudaion dialogos) zachytáva časť diskusií, na ktorých sa zúčastnil (podľa pôvodných názorov priamo s rabínom Tarfónom alebo Tapronom, ktorý patril do okruhu učencov okolo Akibu ben Jozefa) v Efeze počas povstania Bar Kochbu.

Býva zobrazovaný ako antický filozof s palmou mučeníctva v ruke alebo s knihou. Je patrónom filozofov (sviatok 1. júna).

Zverejnené v novembri 2013.

Justín Mučeník [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/justin-mucenik