justácia

Text hesla

justácia [lat.], justáž — v meracej technike súhrn operácií slúžiacich na nastavenie meracích alebo optických prístrojov tak, aby bola zabezpečená presnosť, správnosť a spoľahlivosť ich činnosti. Odborný zásah do prístroja, ktorý sa vykonáva automaticky, poloautomaticky alebo ručne. Pri justácii meracieho prístroja sa jeho údaj nastavuje podľa niektorej známej hodnoty vybraného objektu, napr. podľa normálu, pri justácii optickej sústavy sa nastavuje vzájomná poloha šošoviek, hranolov a zrkadiel tak, aby predstavovali centrovanú sústavu zabezpečujúcu kvalitné zobrazovanie. Justácia je nevyhnutná po zhotovení prístroja, ale napr. aj po náraze alebo pri výraznej zmene vonkajších podmienok (teploty, tlaku ap.). Justáciu treba odlíšiť od kalibrácie, ktorá nie je spojená so zásahom do prístroja.

Zverejnené v novembri 2013.

Justácia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/justacia