jazykový zväz

Text hesla

jazykový zväz — v areálnej klasifikácii jazykov skupina jazykov, ktoré majú veľké množstvo spoločných kultúrnych slov a veľkú podobnosť v syntaxi a morfologickej stavbe, pričom ich štruktúrne paralely nevyplývajú z príbuznosti (ako pri genetickej klasifikácii jazykov; → jazyková rodina), ale z konvergentného vývoja (vzájomného ovplyvňovania sa) na základe dlhodobých jazykových kontaktov v jednom geografickom regióne. Na tomto základe sa hovorí napr. o stredoeurópskom (podunajskom) jazykovom zväze, do ktorého patria nemčina, čeština, slovenčina, maďarčina, prípadne aj slovinčina a chorvátčina (ako jazyky bývalého Rakúsko-Uhorska), balkánskom jazykovom zväze, do ktorého patria bulharčina, macedónčina, rumunčina (moldavčina) a albánčina, prípadne aj srbčina a novogréčtina, a eurázijskom jazykovom zväze, do ktorého by patrili jazyky východnej Európy a bývalého Sovietskeho zväzu ap.

Zverejnené v novembri 2013.

Jazykový zväz [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jazykovy-zvaz