jazykový kód

Text hesla

jazykový kód — systém jazykových znakov a pravidiel slúžiaci na dorozumievanie, podľa R. O. Jakobsona systém subkódov. Prostredníctvom jazykového kódu prebieha jazyková komunikácia, t. j. hovoriaci kóduje istú informáciu, ktorú chce odovzdať počúvajúcemu a ten ju musí v tom istom systéme dekódovať, aby nastalo porozumenie. Britský sociológ a jazykovedec Basil Bernstein (*1924, †2000) vyčlenil dva jazykové kódy (formy komunikácie): elaborovaný (rozvinutý), ktorý je charakteristický pre strednú spoločenskú vrstvu, a restringovaný (zjednodušený), ktorý je charakteristický pre ľudí z nižších sociokultúrnych vrstiev a prejavuje sa v jazykovom deficite, t. j. v obmedzenosti ich rečových a kognitívnych schopností (napr. nesprávna výslovnosť, neovládanie pravopisu, nedostatočná slovná zásoba ap.) a následne (v porovnaní s vyššími sociálnymi vrstvami) v ich sociálnom znevýhodnení. Jazykový deficit tak podľa B. Bernsteina predstavuje jazykovú bariéru, ktorá sa prejavuje ako prekážka pri sociálnom zrovnoprávňovaní členov spoločnosti.

Zverejnené v novembri 2013.

Jazykový kód [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jazykovy-kod