Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied

Text hesla

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied, JÚĽŠ SAV — hlavné vedecké pracovisko na Slovensku zaoberajúce sa výskumom slovenského jazyka, ako aj riešeniami otázok všeobecnej a konfrontačnej jazykovedy. Založené 1943 v Bratislave pod názvom Jazykovedný ústav Slovenskej akadémie vied a umení (SAVU), 1952 premenovaný na Ústav slovenského jazyka SAVU, od 1966 súčasný názov. Prešiel viacerými organizačnými zmenami, v súčasnosti má šesť oddelení: oddelenie súčasnej lexikológie a lexikografie, oddelenie sociálnej lingvistiky, oddelenie jazykovej kultúry a terminológie, oddelenie dejín slovenčiny, onomastiky a etymológie, dialektologické oddelenie a Slovenský národný korpus. Pracovníci ústavu dosiahli najvýznamnejšie výsledky pri skúmaní gramatickej stavby slovenského jazyka (Morfológia slovenského jazyka, 1966), pohybu v slovnej zásobe (J. Horecký, K. Buzássyová, Ján Bosák a kolektív: Dynamika slovnej zásoby súčasnej slovenčiny, 1989), slovnej zásoby slovenčiny (Slovník slovenského jazyka, 6 zv., 1959 – 68; Krátky slovník slovenského jazyka, 1987, posledné, 4. vydanie 2003; Synonymický slovník slovenčiny, 1995; Historický slovník slov. jazyka, 7 zv., 1991 – 2008; Slovník slovenských nárečí, doteraz 2 zv., 1994, 2006; Slovník súčasného slovenského jazyka, doteraz 3 zv., 2006, 2011, 2015), pravopisného systému spisovnej slovenčiny (Pravidlá slovenského pravopisu, 1991, 3. upravené a doplnené vydanie 2000, posledné, 4., nezmenené vydanie 2013) a územnej diferenciácie slovenských nárečí v rámci Slovenska, slovanských krajín i karpatského areálu (Atlas slovenského jazyka, 4 zv., 1968 – 84; medzinárodné projekty Slovanský jazykový atlas, od 1965, doteraz 13 zv., a Celokarpatský dialektologický atlas, doteraz 8 zv., úvodný, nečíslovaný zv. 1987, 1. – 7. zv. 1987 – 2003, z toho 5. zv. 1997 na Slov.), pri konfrontačnom výskume slovnej zásoby slovanských jazykov (Česko-slovenský slovník, 1979; Veľký rusko-slovenský slovník, 5 zv., 1960 – 70; Veľký slovensko-ruský slovník, 6 zv., 1979 – 95), v oblasti teórie spisovného jazyka – J. Dolník: Teória spisovného jazyka (so zreteľom na spisovnú slovenčinu), 2010; v korpusovom výskume (Slovenský národný korpus, budovaný od začiatku 90. rokov 20. stor., v súčasnosti obsahuje viac ako 4 mld. tokenov – textových slov; → korpus) a v sociolingvistickom a etymologickom výskume (S. Ondrejovič: Jazyk, veda o jazyku, societa, 2008; Ľ. Králik: Stručný etymologický slovník slovenčiny, 2015). Ústav vydáva aj vedecké zborníky, napr. Jazykovedné štúdie (od 1956), Sociolinguistica Slovaca (od 1995), a zborníky z vedeckých konferencií (medzi pravidelné podujatia patria konferencie venované onomastike a počítačovému spracovaniu jazyka), vedecké časopisy Jazykovedný časopis (od 1953) a Slovenská reč (od 1950; časopis založený 1932) i vedecko-popularizačný časopis Kultúra slova (od 1967). Venuje sa aj vedecko-popularizačnej činnosti (jazykové rubriky v dennej a periodickej tlači i v rozhlase a odpovede na jazykové otázky verejnosti v písomnej, telefonickej i v elektronickej podobe; → jazyková poradňa).

Text hesla

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied, JÚĽŠ SAV — hlavné vedecké pracovisko na Slovensku zaoberajúce sa výskumom slovenského jazyka, ako aj riešeniami otázok všeobecnej a konfrontačnej jazykovedy. Založené 1943 v Bratislave pod názvom Jazykovedný ústav Slovenskej akadémie vied a umení (SAVU), 1952 premenovaný na Ústav slovenského jazyka SAVU, od 1966 súčasný názov. Prešiel viacerými organizačnými zmenami, v súčasnosti má šesť oddelení: oddelenie súčasnej lexikológie a lexikografie, oddelenie sociálnej lingvistiky, oddelenie jazykovej kultúry a terminológie, oddelenie dejín slovenčiny, onomastiky a etymológie, dialektologické oddelenie a Slovenský národný korpus. Pracovníci ústavu dosiahli najvýznamnejšie výsledky pri skúmaní gramatickej stavby slovenského jazyka (Morfológia slovenského jazyka, 1966), pohybu v slovnej zásobe (J. Horecký, K. Buzássyová, Ján Bosák a kolektív: Dynamika slovnej zásoby súčasnej slovenčiny, 1989), slovnej zásoby slovenčiny (Slovník slovenského jazyka, 6 zv., 1959 – 68; Krátky slovník slovenského jazyka, 1987, posledné, 4. vydanie 2003; Synonymický slovník slovenčiny, 1995; Historický slovník slov. jazyka, 7 zv., 1991 – 2008; Slovník slovenských nárečí, doteraz 2 zv., 1994, 2006; Slovník súčasného slovenského jazyka, doteraz 3 zv., 2006, 2011, 2015), pravopisného systému spisovnej slovenčiny (Pravidlá slovenského pravopisu, 1991, 3. upravené a doplnené vydanie 2000, posledné, 4., nezmenené vydanie 2013) a územnej diferenciácie slovenských nárečí v rámci Slovenska, slovanských krajín i karpatského areálu (Atlas slovenského jazyka, 4 zv., 1968 – 84; medzinárodné projekty Slovanský jazykový atlas, od 1965, doteraz 13 zv., a Celokarpatský dialektologický atlas, doteraz 8 zv., úvodný, nečíslovaný zv. 1987, 1. – 7. zv. 1987 – 2003, z toho 5. zv. 1997 na Slov.), pri konfrontačnom výskume slovnej zásoby slovanských jazykov (Česko-slovenský slovník, 1979; Veľký rusko-slovenský slovník, 5 zv., 1960 – 70; Veľký slovensko-ruský slovník, 6 zv., 1979 – 95), v oblasti teórie spisovného jazyka – J. Dolník: Teória spisovného jazyka (so zreteľom na spisovnú slovenčinu), 2010; v korpusovom výskume (Slovenský národný korpus, budovaný od začiatku 90. rokov 20. stor., v súčasnosti obsahuje viac ako 4 mld. tokenov – textových slov; → korpus) a v sociolingvistickom a etymologickom výskume (S. Ondrejovič: Jazyk, veda o jazyku, societa, 2008; Ľ. Králik: Stručný etymologický slovník slovenčiny, 2015). Ústav vydáva aj vedecké zborníky, napr. Jazykovedné štúdie (od 1956), Sociolinguistica Slovaca (od 1995), a zborníky z vedeckých konferencií (medzi pravidelné podujatia patria konferencie venované onomastike a počítačovému spracovaniu jazyka), vedecké časopisy Jazykovedný časopis (od 1953) a Slovenská reč (od 1950; časopis založený 1932) i vedecko-popularizačný časopis Kultúra slova (od 1967). Venuje sa aj vedecko-popularizačnej činnosti (jazykové rubriky v dennej a periodickej tlači i v rozhlase a odpovede na jazykové otázky verejnosti v písomnej, telefonickej i v elektronickej podobe; → jazyková poradňa).

Zverejnené v novembri 2013.

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-05-20]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jazykovedny-ustav-ludovita-stura-slovenskej-akademie-vied