Javorie

Text hesla

Javorie — geomorfologický celok Slovenského stredohoria. Na severe hraničí so Zvolenskou kotlinou, na západe s Pliešovskou kotlinou, na východe s Ostrôžkami a na juhu s Krupinskou planinou. Leží vo výškach od 450 m n. m. na styku s kotlinami po najvyšší vrch Javorie, 1 044 m n. m.

Je sopečným pohorím so stratovulkanickou štruktúrou, budovaným najmä pyroxénickými andezitmi, tufmi a tufitmi. Pôvodný sopečný reliéf bol zarovnaný a rozčlenený riečnou eróziou. Územie Javoria patrí do mierne teplej (asi do 700 m n. m.) a chladnej klimatickej oblasti (nad 700 m n. m.), teplota v januári od -4,0 °C do -6,5 °C, v júli 14,5 – 18,5 °C, priemerný ročný úhrn zrážok 750 – 950 mm. Severná časť Javoria patrí k povodiu Hrona, južná časť k povodiu Ipľa. Značná časť územia bola odlesnená, súvislé lesy sa zachovali v severozápadnej časti, vo vyšších nadmorských výškach sa nachádzajú bučiny, v nižších dubiny a dubo-hrabiny. Odlesnené časti sú premenené najmä na lúky a pasienky. Naprieč Javorím vedie viacero cestných ťahov v smere sever – juh, pri severnom úpätí železničná trať a cestná linka spájajúca Zvolen s Lučencom a Košicami. Pre územie je typické rozptýlené osídlenie vo forme početných lazov.

Zverejnené v novembri 2013.

Javorie [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/javorie-0