Janíky

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Janíky, Jányok — obec v okrese Dunajská Streda v Trnavskom kraji v západnej časti Podunajskej roviny na agradačnom vale Malého Dunaja, 125 m n. m.; 915 obyvateľov, 28,7 % slovenskej, 68,6 % maďarskej národnosti (2021); miestne časti: Búštelek, Dolné Janíky, Horné Janíky. Na riečnych usadeninách Dunaja a jeho ramien vznikol rovinný reliéf. Územie je odlesnené, pozdĺž Malého Dunaja sú zvyšky lužného lesa.

Obec vznikla v roku 1940 zlúčením obcí Búštelek (písomne doložená 1360 ako Bwsthelek a. n. Kysjanok, 1773 Bustelek, 1786 Buschtelek, 1808 Bústelek, 1863 Bustelek, 1873 Bústelek,1877 – 82 Bustelek, 1888 – 1940 Bústelek), Dolné Janíky (písomne doložená 1301 ako Yanich, 1302 Ianuk, 1305 Ianok, Ianuk, 1306 Ianuk, 1307 Iannuk, 1308, 1309 Ianuk, 1310, 1311 Ianyk, 1339 Janok, 1343 Januk, 1773 Also-Jánok, 1786 Alschó-Janyok, 1808 Alsó-Jányok, 1863 – 1913 Alsójányok, 1920 Dolný Jánok, 1927 – 38 Dolné Janíky, Alsó-Jánok, 1938 – 40 Alsójányok) a Horné Janíky (písomne doložená 1311 ako Ianyk Superio, 1359 Felianyk, 1773 Felso-Jánok, 1786 Felschő-Janyok, 1808 Felső-Jányok, 1863 – 1913 Felsőjányok, 1920 Horný Jánok, 1927 – 38 Horné Janíky, Felső-Jánok, 1938 – 40 Felsőjányok). V rokoch 1940 – 45 je doložený názov Jányok, v roku 1945 Janíky.

Obec Búštelek patrila Jánokiovcom, obec Dolné Janíky domácim zemanom, od 16. stor. bratislavským klariskám a od 19. stor. Esterháziovcom a Zičiovcom, obec Horné Janíky domácim zemanom a časť iným rodinám. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, poľovníctvom a rybárstvom. V rokoch 1938 – 45 boli obce pripojené k Maďarsku.

Archeologické nálezy: v časti Dolné Janíky mohyly, opevnená osada a depot bronzových predmetov z mladšej bronzovej doby (čačianska kultúra), mohyly z halštatskej doby (kalenderberská kultúra) a stredoveká dedina z 12. – 15. stor., v časti Horné Janíky mohyly z halštatskej doby (kalenderberská kultúra).

Stavebné pamiatky: v časti Horné Janíky rímskokatolícky Kostol božského srdca Ježišovho (1914), pri kostole sochy sv. Michala a sv. Vendelína (1921, Alojz Rigele).

Zverejnené v novembri 2013. Aktualizované 3. apríla 2023.

Janíky [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/janiky