jalový výkon

Text hesla

jalový výkon, reaktančný výkon — časť výkonu v elektrickom obvode so striedavými elektrickými napätiami a prúdmi, ktorý zodpovedá pulzujúcej energii medzi zdrojmi a spotrebičmi a neprispieva k činnému výkonu, ale ovplyvňuje efektívne hodnoty elektrických prúdov, resp. napätí. V energetických rozvodných sieťach je jalový výkon príčinou zvýšenia strát na vedení od zdroja k spotrebiču a dôvodom potreby dimenzovať vedenia na tzv. zdanlivý výkon. Zdanlivý výkon je daný súčinom efektívnych hodnôt elektrického napätia a prúdu: \(S = U \cdot I\) (udáva sa vo voltampéroch). Jalový výkon je potom daný vzťahom \(Q=\sqrt{S^2-P^2}\), kde \(S\) je zdanlivý výkon a \(P\) činný výkon (udáva sa vo wattoch). Na odlíšenie jalového výkonu od ostatných výkonov sa jalový výkon udáva v jednotkách var (VA reaktančný).

Zverejnené v novembri 2013.

Jalový výkon [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jalovy-vykon