Jacko, Jozef

Text hesla

Jacko, Jozef, 15. 3. 1928 Petrovany, okres Prešov – 2. 9. 2004 tamže — slovenský jazykovedec. R. 1954 – 59 pôsobil na Vysokej škole pedagogickej v Prešove, 1959 – 61 na Pedagogickom inštitúte v Košiciach, 1962 – 96 na Pedagogickej fakulte v Prešove Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach (1990 – 91 prodekan), od 1997 na Prešovskej univerzite; 1992 prof. R. 1990 – 95 člen Akreditačnej komisie pri vláde SR. Zaoberal sa súčasnou spisovnou slovenčinou, najmä gramatickou stavbou jazyka, lexikológiou, onomastikou, jazykovou výchovou a teóriou vyučovania spisovnej slovenčiny. Autor učebnice Slovenská morfológia v škole (1974), spoluautor učebníc Slovenský jazyk a sloh pre poslucháčov učiteľstva I. stupňa základnej školy (1983) a Teória vyučovania slovenského jazyka (1984).

Zverejnené v novembri 2013.

Jacko, Jozef [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-10]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jacko-jozef