Jablonov

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Jablonov — obec v okrese Levoča v Prešovskom kraji v doline Vavrincovho potoka v Hornádskej kotline na úpätí Levočských vrchov, 480 m n. m.; 987 obyvateľov (2021). Na menej odolných flyšových horninách kotliny vznikol pahorkatinný reliéf, ktorý na odolnejších paleogénnych pieskovcoch Levočských vrchov prechádza do vrchovinného reliéfu. Územie v kotline je odlesnené, územie v Levočských vrchoch pokryté smrekovým lesom a pasienkami.

Obec je písomne doložená v roku 1235 ako ecclesie Scepusiensis sanctus Martini, v rokoch 1249, 1311, 1313 Almas, v roku 1318 Almas, Halmas, 1321 Jabulanc, 1346 Sraibersdorph, 1561 Almas, 1773 Almás, Jablonow, 1786 Almásch, Jablonow, 1808 Almás, Apfelsdorf, Jabloňow, v rokoch 1863 – 1902 Almás, 1907 – 13 Szepesalmás, v roku 1920 Jablonov.

V 13. stor. obec daroval Ondrej II. Spišskej kapitule. Po tatárskom vpáde v roku 1241 ju osídlili nemeckí kolonisti a získala práva zemepanského mestečka a 1318 právo týždenného trhu. V roku 1388 sa jej obyvatelia vzbúrili proti vyberaniu daní a robôt a následne sa stala poddanskou obcou. Koncom 18. stor. patrila Spišskému biskupstvu. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom.

Archeologické nálezy: stopy osídlenia z neolitu, sídliská z bronzovej doby, nálezy z mladšej rímskej doby, sídliská z raného (9. – 10. stor.), vrcholného (11. – 12. stor.) a neskorého stredoveku (13. – 15. stor.).

Stavebné pamiatky: rímskokatolícky Kostol sv. Márie Magdalény (1827), pamiatky ľudového staviteľstva (roľnícke domy a sýpky z 19. stor.).

Zverejnené v novembri 2013. Aktualizované 28. marca 2023.

Jablonov [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jablonov