izoglosa

Text hesla

izoglosa [gr.] — čiara (línia) ohraničujúca na jazykovej mape územie, na ktorom sa vyskytuje rovnaký jazykový (fonetický, morfologický, lexikálny alebo sémantický) jav, a oddeľujúca toto územie od oblasti s odlišným jazykovým javom. Izoglosy sa podľa druhu jazykového javu, ktorý na mape ohraničujú, rozdeľujú na izofóny (s rovnakým hláskovým javom alebo s rovnakou výslovnosťou hlásky), izomorfy (s rovnakým morfologickým alebo slovotvorným prvkom slova), izolexy (s rovnakým lexikálnym prvkom alebo s rovnakým slovom) a izosémy (s rovnakým významom slova).

Zverejnené v novembri 2013.

Izoglosa [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-15 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/izoglosa