Izák

Text hesla

Izák, hebr. Jicchak — jeden z troch starozákonných patriarchov (s Abrahámom a Jákobom), syn Abraháma a Sáry, brat Izmaela. Jeho príbeh rozpráva Prvá kniha Mojžišova (1M, Genezis). Izákovo narodenie predpovedali (1M 18,10) traja mladíci alebo anjeli v tom čase už starému Abrahámovi. Jeho meno sa odvodzuje od hebr. jishaq’el (Boh sa smeje), pretože po tejto správe sa Abrahám (1M 17,17), 90-ročná Sára (1M 18,12) alebo ľudia (1M 21,6) neveriacky rozosmiali. Keď mal Izák osem dní, dali ho obrezať. Dospievajúceho Izáka mal Abrahám na dôkaz svojej viery obetovať na vrchu v krajine Mórija, ale Boh v poslednej chvíli zadržal Abrahámovu ruku a Izáka zachránil (1M 22). Ako dedič Abrahámovej zmluvy s Bohom o zasľúbenom potomstve sa ako 40-ročný oženil s Rebekou (hebr. Rivka), dcérou Abrahámovho príbuzného Betuela, s ktorou mal dvoch synov, dvojčatá Ezaua (Ézava) a Jákoba (Izraela). V starobe oslepol, a tak pred smrťou v nevedomosti požehnal mladšieho syna Jákoba, čím mu podľa vtedajšej tradície udelil aj všetky práva patriace prvorodenému synovi. Podľa tradície zomrel vo veku 180 rokov, pochovaný je v jaskyni v Machpéla (Makpéla) v Hebrone spolu s Rebekou a rodičmi. Židia a kresťania ho spolu s Jákobom považujú za dediča Božieho prísľubu rozmnožiť Abrahámovo potomstvo.

Zverejnené v novembri 2013.

Izák [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/izak