Ivanice

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Ivanice, maď. Iványi — obec v okrese Rimavská Sobota v Banskobystrickom kraji v južnej časti Rimavskej kotliny na nive a terase Blhu, 167 m n. m.; 247 obyvateľov (2023), 10,5 % slovenskej, 71,8 % maďarskej národnosti (2021). Územie je budované treťohornými slieňmi, ílovcami a pieskovcami pokrytými riečnymi uloženinami a sprašovými hlinami, má väčšinou pahorkatinný reliéf, je odlesnené a poľnohospodársky využívané.

Ivanice sú cestou III. triedy spojené so susednými obcami Cakov a Zádor.

Obec je písomne doložená v roku 1245 ako Iwan, 1427 Ivanfalua, 1773 Iványi, 1786 Iwanyi, v rokoch 1808, 1863 – 1902 Iványi, 1907 – 13 Balogiványi, v roku 1920 Ivanovce, v rokoch 1927 – 38 Ivanice, Iványi, 1938 – 45 Balogiványi, 1945 – 1948 Ivanice, Iványi, v roku 1948 Ivanice.

V roku 1245 získali obec synovia Milostu a ich potomkovia ju vlastnili do 16. stor., potom patrila Séčiovcom, neskôr Koháriovcom a Koburgovcom. Počas tureckých vojen sa čiastočne vyľudnila. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. V rokoch 1938 – 44 boli Ivanice pripojené k Maďarsku. Súčasťou Ivaníc bola obec Comporovo (doložená 1409 ako Chomporhaza, 1582 Czomporhaza alias Juanik), ktorá patrila Beléniovcom a bola zničená Turkami.

Archeologické nálezy: v chotári obce na viacerých polohách sídliská z neolitu (kultúra s východnou lineárnou keramikou, bukovohorská kultúra), z mladšej a neskorej bronzovej doby (pilinská a kyjatická kultúra), z laténskej a rímskej doby, ako aj z obdobia raného (8. stor.) a vrcholného stredoveku (11. – 12. stor.).

Stavebné pamiatky: klasicistický reformovaný kostol (1797, upravený v 20. stor.).

Zverejnené v novembri 2013. Aktualizované 12. januára 2024.

Ivanice [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ivanice