istenie

Text hesla

istenie

1. el.tech. súbor opatrení a technických prostriedkov slúžiacich na ochranu elektrických zariadení (elektrické stroje, elektrické vedenia) pred poškodením nadprúdom, dlhodobým preťažením a skratom, ako aj na ochranu pred poklesom alebo stratou napájacieho elektrického napätia (ističe s podpäťovou spúšťou). Ako istiace prvky sa používajú poistky a ističe. Pretože istiace prvky sú v elektrickom rozvode radené sériovo, z hľadiska spoľahlivosti dodávky elektrickej energie je dôležité zabezpečiť selektivitu istenia, čo znamená, že napr. pri vzniku nadprúdu pôsobí prvok, ktorý je najbližšie k miestu poruchy, a zvyšok elektrického rozvodu je naďalej v prevádzke. Pri posudzovaní selektivity sa porovnávajú vypínacie (ampérsekundové) charakteristiky istiacich prvkov radených do série v danej časti elektrického rozvodu (vypínacia charakteristika je závislosť vypínacieho času istiaceho prvku od veľkosti elektrického prúdu tečúceho prvkom);

2. šport. horolezecké istenie — súbor istiacich pomôcok používaných pri lezení (súčasť technického horolezeckého materiálu; → horolezectvo).

Zverejnené v novembri 2013.

Istenie [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-22 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/istenie