isláh

Text hesla

isláh [arab.] — v súčasnom islame označenie ortodoxného reformizmu (arab. isláh = reforma), ktorého hlavným predstaviteľom bol Džamáluddín Afgání. Vo svojej koncepcii sa inšpiroval kultúrnym hnutím nahda (prebudenie, obroda), ktoré bolo založené v 19. stor. ako reakcia na úpadok moci Osmanskej ríše a prenikanie ideológií a životného štýlu Západu do islamského sveta. Stúpenci isláhu sa inšpirovali Mohamedom, ktorého považujú za najväčšieho z reformátorov. Zdôrazňujú kontinuitu posolstva Koránu a oddanosť Mohamedovej tradícii, odmietajú novotárstvo (arab. bid’á) ako nezlučiteľné s Koránom a sunnou. Spočiatku bolo cieľom isláhu materiálne a morálne pozdvihnutie moslimského spoločenstva, k hlavným požiadavkám patrila reforma vzdelávania a islamského práva. Reformisti odmietali tézu, že islam je nezlučiteľný s vedou a je hlavnou príčinou úpadku moslimského sveta. Súčasný ortodoxný reformizmus (isláh) vychádzajúci z učenia M. Abduha, prác R. Ridu a ďalších učencov ovplyvnených učením salafíje a Moslimských bratov má dve podoby: jednu v kontexte salafistického islamského fundamentalizmu a druhú, liberálnejšiu, charakteristickú snahou zmierniť niektoré tradičné nábožensko-spoločenské postoje a integrovať islam s modernou demokraciou.

Zverejnené v novembri 2013.

Isláh [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/islah