ISIN

Text hesla

ISIN, angl. International Securities Identification Number — dvanásťmiestny alfanumerický kód používaný na označenie (identifikáciu) dlhových aj majetkových cenných papierov vrátane derivátov. Je znakom bezpečnosti obchodovania a zúčtovania príslušného cenného papiera, nevyjadruje charakteristiku cenného papiera. Štruktúru kódu ISIN stanovuje norma ISO 6166 podľa tohto pravidla: dve písmená sú kódom krajiny, v ktorej sa cenný papier emitoval (XS sa používa na označenie medzinárodných cenných papierov zúčtovaných prostredníctvom paneurópskych klíringových spol., napr. Euroclear a CEDEL), deväť numerických znakov je kódom cenného papiera, ktorý zaručuje bezpečnosť aktíva, posledný znak je kontrolná číslica. Na Slovensku tento kód prideľuje Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s., na základe žiadosti, v ktorej sa okrem identifikačných údajov emitenta uvádzajú aj vlastnosti cenného papiera: názov, druh, menovitá hodnota, počet kusov emisie, podoba (zaknihovaný, listinný), forma (na meno, na doručiteľa), celková hodnota emisie, výška základného imania, oblasť činnosti emitenta a mena, v ktorej je cenný papier denominovaný.

Zverejnené v novembri 2013.

ISIN [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/isin-0