Ipeľská kotlina

Text hesla

Ipeľská kotlina — západná časť geomorfologického celku Juhoslovenská kotlina, medzihorská zníženina v strednej časti povodia Ipľa tvoriaceho hranicu s Maďarskom, na severe a západe ohraničená Krupinskou planinou a Ostrôžkami, na východe Lučenskou kotlinou, svojou južnou časťou prechádza na územie Maďarska. Mierne pretiahnutá kotlina v smere západ – východ, 130 – 350 m n. m., dĺžka okolo 50 km a maximálna šírka na území Slovenska 20 km. Kotlina erózno-tektonického pôvodu vznikla na málo odolných neogénnych sedimentoch (íly, piesky, ílovce a zlepence miestami pokryté sprašami a sprašovými hlinami) porušených zlomami. Rovinný a pahorkatinný reliéf. Patrí do teplej klimatickej oblasti s prevahou hnedozemí a luvizemí. Prevažne odlesnený povrch je intenzívne poľnohospodársky využívaný. Ťažba hnedého uhlia, stavebných surovín (štrky a piesky) a andezitových tufov. Na tektonických zlomoch viacero minerálnych prameňov.

Zverejnené v novembri 2013.

Ipeľská kotlina [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ipelska-kotlina