inžinier

Text hesla

inžinier [lat. > fr.] —

1. akademický titul. Na Slovensku sa udeľuje absolventom technických, ekonomických a pôdohospodárskych odborov vysokoškolského štúdia. Absolvent inžinierskeho študijného programu získava vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a akademický titul inžinier (skratka Ing.), v oblasti architektúry a urbanizmu inžinier architekt (skratka Ing. arch.); → akademické tituly.

Až do 18. stor. sa ako inžinier označoval vynálezca a konštruktér vojenských strojov a zbraní i projektant a realizátor fortifikačných stavieb (hradby, opevnenia ap.), vo Francúzsku v minulosti aj ženijný dôstojník. Od začiatku 19. stor. (od prvej priemyselnej revolúcie) sa ako inžinieri označovali technici (v súčasnosti v užšom význame synonymum pojmu inžinier) využívajúci teoretické vedomosti z prírodných vied v praxi, teda projektanti a realizátori strojárskych, dopravných a iných zariadení, ktoré predstavovali hlavných aktérov priemyselného rozvoja (inžinierstvo). Až do 20. rokov 20. stor. sa termínom inžinieri označovali výhradne osoby pracujúce v priemysle a vykonávajúce odborné technické (teda inžinierske) profesie, v súčasnosti sa ním označujú aj absolventi ďalších odborov;

2. funkčné zaradenie, napr. hlavný inžinier

Zverejnené v novembri 2013.

Inžinier [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-12 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/inzinier