inundačné územie

Text hesla

inundačné územie — časť relatívne plochého územia riečnej nivy priliehajúca k vodnému toku, pri vysokých vodných stavoch zaplavovaná vodou z koryta (→ inundácia). Pri regulovaných tokoch je to územie medzi normálnym korytom toku a ochrannými hrádzami. Hranica inundačného územia je určená záplavovou čiarou alebo ochrannou hrádzou. Prípadné realizovanie zástavby v tomto priestore je vysoko rizikové.

Zverejnené v novembri 2013.

Inundačné územie [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-23]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/inundacne-uzemie