infix

Text hesla

infix [lat.], infixálna morféma — rozširujúca derivačná alebo gramatická morféma, ktorá nemá vlastný význam, iba spája dve iné významové morfémy v slovnom tvare, napr. let-en-ka, chúď-at-ko, hor-l-ivý, bež-k-ať.

Zverejnené v novembri 2013.

Infix [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/infix