Imeľ

Text hesla

Imeľ, Imely — obec v okrese Komárno v Nitrianskom kraji na Podunajskej rovine medzi Váhom a Žitavou, 121 m n. m.; 1 948 obyvateľov, 56,4 % slovenskej, 41,1 % maďarskej národnosti (2018).

Písomne doložená 1312 ako Hemew, Homew, 1404 Emo, 1438 Imee, 1773, 1786 Imöl, 1808 Imöl, Imel, 1863 – 1913 Imely, 1920 Imel, 1927 – 38 Imeľ, Imely, 1938 – 45 Imely, 1945 – 48 Imeľ, Imely, 1948 Imeľ.

Patrila Ostrihomskému arcibiskupstvu. R. 1561 ju zničili Turci, koncom 17. stor. bola nanovo osídlená. R. 1938 – 45 pripojená k Maďarsku. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, výrobou dreveného náradia, tkáčstvom a košikárstvom.

Archeologické nálezy z neolitu (kultúra s lineárnou keramikou, želiezovská skupina), z eneolitu (badenská kultúra), z bronzovej doby (maďarovská a čačianska kultúra), z laténskej a rímskej doby i z obdobia raného a vrcholného stredoveku (10. – 12. stor.). Ojedinelý nález bronzovej dýky s vejárovito ukončenou rukoväťou z mladšej bronzovej doby je jedným z troch známych exemplárov na Slovensku. Pozoruhodné sú jazdecké staromaďarské hroby s výbavou (železné strmene, zubadlá a hroty šípov) z 10. stor. z viacerých polôh v katastri obce.

Stavebné pamiatky: rímskokatolícky Kostol sv. Jána Krstiteľa (1799 – 1800, upravovaný v 19. – 20. stor.), neoklasicistický reformovaný kostol (1888).

Text hesla

Imeľ, Imely — obec v okrese Komárno v Nitrianskom kraji na Podunajskej rovine medzi Váhom a Žitavou, 121 m n. m.; 1 948 obyvateľov, 56,4 % slovenskej, 41,1 % maďarskej národnosti (2018).

Písomne doložená 1312 ako Hemew, Homew, 1404 Emo, 1438 Imee, 1773, 1786 Imöl, 1808 Imöl, Imel, 1863 – 1913 Imely, 1920 Imel, 1927 – 38 Imeľ, Imely, 1938 – 45 Imely, 1945 – 48 Imeľ, Imely, 1948 Imeľ.

Patrila Ostrihomskému arcibiskupstvu. R. 1561 ju zničili Turci, koncom 17. stor. bola nanovo osídlená. R. 1938 – 45 pripojená k Maďarsku. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, výrobou dreveného náradia, tkáčstvom a košikárstvom.

Archeologické nálezy z neolitu (kultúra s lineárnou keramikou, želiezovská skupina), z eneolitu (badenská kultúra), z bronzovej doby (maďarovská a čačianska kultúra), z laténskej a rímskej doby i z obdobia raného a vrcholného stredoveku (10. – 12. stor.). Ojedinelý nález bronzovej dýky s vejárovito ukončenou rukoväťou z mladšej bronzovej doby je jedným z troch známych exemplárov na Slovensku. Pozoruhodné sú jazdecké staromaďarské hroby s výbavou (železné strmene, zubadlá a hroty šípov) z 10. stor. z viacerých polôh v katastri obce.

Stavebné pamiatky: rímskokatolícky Kostol sv. Jána Krstiteľa (1799 – 1800, upravovaný v 19. – 20. stor.), neoklasicistický reformovaný kostol (1888).

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 11. septembra 2018.

citácia

Imeľ [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-02-26]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/imel