Igram

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Igram — obec v okrese Senec v Bratislavskom kraji v západnej časti Podunajskej nížiny v plytkej doline Vištuckého potoka, 145 m n. m.; 590 obyvateľov (2021). Na kvartérnych riečnych uloženinách a sprašiach vznikol rovinný a pahorkatinný reliéf. Územie je odlesnené a intenzívne poľnohospodársky využívané.

Obec je písomne doložená v roku 1244 ako Igrech, v rokoch 1254 – 55 Icran, v roku 1264 Ikran, 1310 (de) Igrech, 1314 Igrech, 1382 Igricy, v rokoch 1773, 1786, 1808, 1863 Igram, 1873 – 1913 Igrám, 1920 – 73, v roku 1990 Igram. V rokoch 1974 – 90 bola pričlenená k obci Báhoň.

Pôvodne bola kráľovskou dedinou, od roku 1420 patrila grófom zo Svätého Jura a z Pezinka, v roku 1553 Ňáriovcom, od roku 1577 panstvu Smolenice. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom.

Archeologické nálezy: osídlenie z neolitu (želiezovská skupina) a eneolitu (ludanická skupina, badenská kultúra), sídliská z halštatskej doby (kalenderberská kultúra) s chatami štvorcového pôdorysu, osídlenie z rímskej doby (s pecou s kruhovými prieduchmi a so stredovým pilierom), z raného a vrcholného stredoveku (9. – 11. stor.) a z veľkomoravského obdobia (9. stor., dva kostrové hroby s keramickými milodarmi).

Stavebné pamiatky: rímskokatolícky Kostol sv. Imricha (pôvodne barokový z 1772, neorománsky prestavaný 1861), prícestný kríž (1880).

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 14. apríla 2023.

Igram [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-11-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/igram