idiolekt

Text hesla

idiolekt [gr.] — individuálny jazyk jednotlivca; súbor výrazových kompetencií (prostriedkov) jednotlivých jazykových rovín používaný komunikantom najmä v rečovej praxi. Súčasťou idiolektu každého človeka bývajú napr. výber slov od nocionálnych (neutrálnych) až po emocionálne (expresívne), psychofyzické a mentálne danosti, vzdelanie, fónické (zvukové), kinetické (gestikulácia, mimika), morfologické a syntaktické prostriedky. Zvlášť výrazné sú idiosynkratické prostriedky (→ idiosynkrázia), napr. návykové opakovanie istého výrazu, gesta alebo mimiky. Rozlišujú sa aj rozdiely vo vyjadrovaní jednotlivých skupín (muži, ženy, pracovné, záujmové alebo vekovo príbuzné kolektívy), ktoré uprednostňujú určitý súbor výrazových prostriedkov (profesionalizmy, slang). Skupinové jazykové kompetencie sa nazývajú sociolekt.

Zverejnené v apríli 2010.

Idiolekt [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-22 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/idiolekt