hysterézna slučka

Popis ilustrácie

Typický tvar hysteréznej slučky feromagnetika

P – stav magnetického nasýtenia feromagnetika

OQ – remanentná magnetická indukcia

OR – koercitivita

Popis ilustrácie

Závislosť tvaru a veľkosti hysteréznej slučky feromagnetika od amplitúdy periodicky sa meniacej intenzity magnetického poľa H. Pri väčších amplitúdach H sa dosahuje magnetické nasýtenie, t. j. stav, keď sa veľkosť magnetickej indukcie B vo feromagnetiku ďalším zvyšovaním intenzity poľa už prakticky nemení

Text hesla

hysterézna slučka, hysterézna krivka — uzavretá krivka zobrazujúca nejednoznačnosť závislosti hodnoty výstupnej (budenej) fyzikálnej veličiny F2 od periodickej zmeny hodnoty vstupnej (budiacej) fyzikálnej veličiny F1 sledovaného fyzikálneho javu. Nejednoznačnosť tejto závislosti súvisí s časovo nezávislými nevratnými (hysteréznymi) procesmi (→ hysteréza), ako aj s časovo závislými relaxačnými procesmi v látke počas priebehu fyzikálneho deja (→ relaxácia). Najznámejšia je hysterézna slučka feromagnetika graficky zobrazujúca závislosť magnetickej indukcie B (prípadne magnetizácie M) vo feromagnetickom materiáli od intenzity vonkajšieho magnetického poľa H pri cyklickom magnetizačnom procese (obrázok). Na začiatku magnetizačného procesu je nemagnetický materiál v stave prislúchajúcom bodu O. Zvyšovaním intenzity magnetického poľa H sa dosiahne stav magnetického nasýtenia materiálu v bode P. Po zmenšení intenzity magnetického poľa až na nulu sa zmení jej smer a pri jej následnom narastaní v opačnom smere klesne magnetická indukcia na nulu. Vtedy zmení svoj smer a jej hodnota sa zväčšuje, až kým nedosiahne opačné maximum; pri opätovnom vzraste intenzity magnetického poľa sa získa uzavretá krivka. Plocha ohraničená hysteréznou slučkou je priamo úmerná strate energie vynaloženej počas jedného cyklu (→ hysterézne straty). Pri nulovej hodnote H má magnetická indukcia B nenulovú hodnotu (vzdialenosť OQ), ktorá sa nazýva remanentná magnetická indukcia (remanentná indukcia; predstavuje magnetickú indukciu, ktorá zostáva v materiáli po vypnutí vonkajšieho magnetického poľa). Na zredukovanie remanentnej magnetickej indukcie na nulu je potrebné použiť magnetické pole opačného smeru, pričom príslušná hodnota intenzity H sa nazýva koercitivita (vzdialenosť OR). Čím je táto hodnota väčšia, tým stabilnejší je magnetický stav feromagnetika po vypnutí magnetického poľa. Podobný vzhľad má hysterézna slučka feroelektrika znázorňujúca závislosť veľkosti elektrickej polarizácie P (prípadne elektrickej indukcie D) feroelektrika od veľkosti intenzity elektrického poľa E pôsobiaceho na feroelektrikum pri jeho polarizácii. Súvisí s časovo nezávislými (hysteréznymi) procesmi, ako aj s relaxačnými procesmi v dielektriku pri jeho polarizácii. Hysterézne slučky majú podobný tvar aj pri iných typoch hysterézy, na súradnicové osi sa však nanášajú zodpovedajúce veličiny, napr. pri hysteréze deformácie mechanické napätie a relatívne predĺženie. Veľkosť a tvar hysteréznej slučky vo všeobecnosti závisia od amplitúdy aplikovanej intenzity vonkajšieho poľa, resp. sily. Napr. stav nasýtenia feromagnetika sa dosiahne až pri dostatočne veľkej intenzite magnetického poľa, čo sa prejaví aj na hysteréznej slučke. Tvar hysteréznej slučky závisí aj od rýchlosti príslušných zmien, preto sa rozlišuje statická (získa sa pri veľmi pomalých zmenách vonkajšieho poľa alebo sily, ktoré umožňujú, aby prebehli rôzne relaxačné procesy) a dynamická hysterézna slučka (vzniká pri rýchlych zmenách, napr. pri magnetizačných procesoch striedavým prúdom s frekvenciou 50 Hz alebo vyššou).

Zverejnené v apríli 2010.

Hysterézna slučka [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-04-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hysterezna-slucka