Hronovce

Text hesla

Hronovce, Lekér — obec v okrese Levice v Nitrianskom kraji v Hronskej pahorkatine na Hronskej nive, 131 m n. m.; 1 476 obyvateľov, 52,0 % slovenskej, 41,0 % maďarskej národnosti (2019).

Vznikla 1968 zlúčením obcí Čajakovo, Domaša a Vozokany nad Hronom predstavujúcich v súčasnosti miestne časti: Čajakovo (písomne doložené 1256 ako Sereful, 1264 Serephel, 1268 (de) Seraphino, 1271 Zerphel, 1276 Serefel, 1293 Leker, 1320 Seraphyn, 1327 Leker, 1340 Monasterium Seraphini de Leker, 1599 Leker, 1773 Lekér, Leker, 1786 Lekér, 1808 Lekér, Lecker, 1863 – 1913 Lekér, 1920 – 38 Lekýr, Lekér, 1938 – 45 Lekér, 1945 – 48 Lekýr, Lekér, 1948 – 68 Čajakovo), Domaša (1239 Damasa, 1280, 1293, 1332 Damas, 1773 Damásd, 1786 Damasd, 1808 Garam-Damásd, 1863 – 1913 Garamdamásd, 1920 Dámašd, 1927 – 38 Damaša, Damásd, 1938 – 45 Garamdamásd, 1945 – 48 Damaša, Damásd, 1948 – 68 Domaša) a Vozokany nad Hronom (1240 Vezekyn, Wezekyn, 1269 Wezeken, 1273 Wezekin, 1318 Wezwken, 1320 Wezeken, Wezequen, 1327 Vezeken, 1337 Wezeken, 1601 Wezeken, 1773 Garam-Vezekény, Wezekeny, 1786 Garam-Wezekény, 1808 Garam-Vezekény, Wozokany, 1863 – 1913 Garamvezekény, 1920 Hronské Vozokany, 1927 – 38 Vozokany nad Hronom, Garam-Vezekény, 1938 – 45 Garamvezekény, 1945 – 48 Vozokany nad Hronom, Garam-Vezekény, 1948 – 68 Vozokany nad Hronom).

Obec Čajakovo patrila tamojšiemu benediktínskemu opátstvu, 1536 panstvu Levice, neskôr jezuitom v Trnave, od 1810 panstvu Želiezovce. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. R. 1938 – 44 bola obec pripojená k Maďarsku.

Obec Domaša patrila 1285 Ostrihomskej kapitule, v 16. stor. časť obce zemianskym rodinám. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a chovom dobytka. R. 1938 – 44 bola obec pripojená k Maďarsku.

Obec Vozokany nad Hronom patrila 1269 do Hontianskej a od 1300 do Tekovskej župy. Časť obce vlastnili benediktíni z Bíne, časť zemania; 1351 patrila zemanom z Vozokán, 1388 zemanom zo Želiezoviec, neskôr Erdődyovcom, Zekelovcom a panstvu Želiezovce. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. R. 1938 – 44 bola obec pripojená k Maďarsku.

Archeologické sídliskové nálezy z eneolitu (badenská kultúra), z bronzovej (maďarovská, karpatská mohylová kultúra), laténskej a rímskej doby i z raného stredoveku.

Stavebné pamiatky: v časti Čajakovo rímskokatolícky Kostol najsvätejšieho Spasiteľa (pôvodne neskororománska bazilika benediktínskeho kláštora z 1. polovice 13. stor., barokovo prestavaný v 18. stor.).

Na území Hronoviec sa nachádza prírodná rezervácia Vozokánsky luh (vyhlásená 1953, rozloha 12 ha) zameraná na ochranu posledného zvyšku pôvodného lužného lesa na dolnom Pohroní.

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 26. februára 2020.

Hronovce [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hronovce