hospodárska agresia

Text hesla

hospodárska agresia — súhrn opatrení mocenskej politiky silnejšieho štátu alebo zoskupení štátov voči slabšiemu s cieľom vytvárať hospodársky nátlak namierený na ohrozenie základov jeho hospodárstva (napr. donútením k zmene jeho hospodárskej politiky, podmanením prírodných zdrojov ap.). Jednou z najstarších foriem hospodárskej agresie je hospodárska blokáda.

Text hesla

hospodárska agresia — súhrn opatrení mocenskej politiky silnejšieho štátu alebo zoskupení štátov voči slabšiemu s cieľom vytvárať hospodársky nátlak namierený na ohrozenie základov jeho hospodárstva (napr. donútením k zmene jeho hospodárskej politiky, podmanením prírodných zdrojov ap.). Jednou z najstarších foriem hospodárskej agresie je hospodárska blokáda.

Zverejnené v apríli 2010.

Hospodárska agresia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-05-22]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hospodarska-agresia