Horecký, Ján

Text hesla

Horecký, Ján, 8. 1. 1920 Stupava, okres Malacky – 11. 8. 2006 Bratislava — slovenský jazykovedec, otec A. Rácovej. R. 1943 – 90 pôsobil v Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV v Bratislave, 1971 – 90 vedúci oddelenia spisovného jazyka, od 1964 prednášal na Filozofickej fakulte UPJŠ v Prešove; 1964 DrSc., 1968 profesor. Zaoberal sa výskumom slovnej zásoby a gramatickou stavbou spisovnej slovenčiny, štylistikou, jazykovou kultúrou a výchovou, všeobecnou jazykovedou a výskumom latinského jazyka. Priekopník moderného terminologického štúdia a uplatňovania moderných metód v jazykovednom výskume na Slovensku. Autor prác Fonológia latinčiny (1949), Základy slovenskej terminológie (1956), Kultúra slovenského slova (1956), Spoločnosť a jazyk (1982), Slovenčina v našom živote (1988), vysokoškolských učebných textov Úvod do jazykovedy (1975), Úvod do matematickej jazykovedy (1978), Vývin a teória jazyka (1983) a vyše 330 vedeckých štúdií v domácich a zahraničných odborných časopisoch, spoluautor publikácií O reforme slovenského pravopisu (1948), Pravidlá slovenského pravopisu (1953), Gramatika latinského jazyka (1960, 3. vydanie pod názvom Latinská gramatika, 1998), Slovník jazykovednej terminológie (1979) a i. Člen viacerých slovenských a zahraničných združení jazykovedcov. Nositeľ Pribinovho kríža I. triedy (2001).

Zverejnené v apríli 2010.

Horecký, Ján [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/horecky-jan