Hopkinsonov zákon

Text hesla

Hopkinsonov zákon — zákon vzťahujúci sa na magnetické obvody, vyjadrujúci vzťah medzi magnetickým tokom \(\mathit Φ\) a magnetickým napätím \(V_m\):

\(\displaystyle{\mathit\Phi =\frac{V_m}{R_m}},\)

kde \(R_m\) je magnetický odpor. Hopkinsonov zákon sa formálne zhoduje s Ohmovým zákonom platiacim v elektrických obvodoch a spolu s Ampèrovým zákonom umožňuje využiť analógie medzi riešením elektrických a magnetických obvodov. Nazvaný podľa J. Hopkinsona, ktorý ho sformuloval 1886.

Zverejnené v apríli 2010.

Hopkinsonov zákon [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-15 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hopkinsonov-zakon