Hontianske Tesáre

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Hontianske Tesáre — obec v okrese Krupina v Banskobystrickom kraji v doline Štiavnice na styku Podunajskej pahorkatiny s Krupinskou planinou, 155 m n. m.; 889 obyvateľov (2021). Miestne časti: Báčovce, Dvorníky, Hontianske Tesáre, Šipice. Územie obce bolo osídľované od neolitu. Obcou vedie európska cesta E77 (začína sa v Rusku v Pskove, končí sa v Maďarsku v Budapešti).

Obec vznikla z osady jestvujúcej pravdepodobne už v 11. stor. (písomne doložená 1249 ako Tezer, 1773 Tesary, 1808 Teszér, Dessir, Tesáre, 1863 – 1913 Teszér, 1920 Tesáre, Tesáry, 1927 – 48 Hontianske Tesáry, 1948 Hontianske Tesáre). V roku 1990 k nej boli pričlenené obce Báčovce (1598 Baach, 1773 Bacsfalu, Bachdorf, Bačowce, 1786 Bácschfalu, Bachsdorf, 1808 Bács, Bácsfalu, Bachsdorf, Bačowce, 1863 – 1907 Bácsfalu, 1913 Kisbácsfalu, 1920 – 90 Báčovce), Dvorníky (1408 Uduarnok, 1419 Wdwarnok, 1773 Udvarnok, Dwornik, Dvorniky, 1786 Udwarnok, Dworanki, 1808 Udvarnok, Dworník, Dwořanky, 1863 – 1907 Udvarnok, 1913 Hontudvarnok, 1920 – 90 Dvorníky) a Šipice, ktoré vznikli v roku 1951 zlúčením obcí Dolné Šipice (1438 Sypoth, Sypith, 1773 Also-Sipek, Dolne Sipice, 1786 Alschó-Schipek, Dolné Ssipice, 1808 Alsó-Sipek, Dolní Ssipík, Dolní Ssipice, 1863 – 1913 Alsósipék, 1920 – 51 Dolné Šipice) a Horné Šipice (1286 Sypeg, 1355 Sipyk, Sypyc, 1356 Sepec, 1357 Sypich, 1373 Chypih, 1394 Vduarnoksipich, 1773 Felschõ-Sipek, Horne Sipice, 1786 Felschõ-Schipek, Horné Ssipice, 1808 Felschõ-Sipek, Horní Ssipík, Horní Ssipice, 1863 – 1913 Felschõsipék, 1920 – 51 Horné Šipice).

Obyvatelia sa zaoberali remeslami, poľnohospodárstvom a vinohradníctvom.

Archeologické nálezy: rozsiahle sídlisko kultúry s lineárnou keramikou v časti Dvorníky (nález antropomorfnej plastiky muža), želiezovskej skupiny a badenskej kultúry; sídlisko lužickej kultúry, nálezy z laténskej doby, stopy stredovekého osídlenia; zaniknutý Kostol sv. Michala (jeho zvyšky boli odkryté počas archeologického výskumu 1991), pôvodne jednoduchá románska stavba z 2. polovice 12. stor., koncom 13. – 1. polovica 14. stor. goticky prestavaná (vybudovaná veža, svätyňa zväčšená na pravouhlé presbytérium), v 15. stor. pristavaná sakristia, v ktorej bola nájdená bronzová plastika Ukrižovaného (Corpus Christi, 1. polovica 13. stor.), a asi v 17. stor. kostnica, zanikol pravdepodobne koncom 17. stor.

Stavebné pamiatky: budova bývalého hostinca (pôvodne neskorogotická opevnená kúria z 15. stor., prestavaná v 17. – 19. stor.), v časti Hontianske Tesáre evanjelický a. v. kostol (1792), v časti Dvorníky klasicistický evanjelický a. v. kostol (1854), v časti Šipice rímskokatolícky Kostol narodenia Panny Márie (pôvodne gotický z 2. polovice 14. stor., prestavaný 1722 – 28) a klasicistický evanjelický a. v. kostol bez veže (1801, opravený 1865 a 1900).

V katastri obce je prírodná rezervácia Šinkov salaš (vyhlásená 1999, rozloha 2,3 ha), nálezisko chráneného a ohrozeného druhu flóry Slovenska hlaváčika jarného (Adonis vernalis).

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 20. júna 2023.

Hontianske Tesáre [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hontianske-tesare