holdingová spoločnosť

Text hesla

holdingová spoločnosť — spoločnosť vlastniaca podiel na základnom imaní inej spoločnosti, resp. iných spoločností, čo umožňuje podstatne ovplyvňovať ich riadenie. Jej účelom je riadiť, kontrolovať alebo rozhodujúcim spôsobom ovplyvňovať činnosť týchto spoločností pri zachovaní ich právnej samostatnosti. Holdingová spoločnosť vystupuje voči spoločnostiam (podnikom), ktoré ovláda, ako materská spoločnosť a podriadené spoločnosti vystupujú voči nej ako dcérske spoločnosti. Holdingová (materská) spoločnosť a dcérske spoločnosti vytvárajú spolu holding. Podľa činnosti sa rozlišujú dve základné formy holdingových spoločností: čistá holdingová spoločnosť, ktorá nemá vlastný odbor podnikania a obmedzuje sa len na držbu a správu kapitálových účastí v dcérskych spoločnostiach a výkon s tým spojených funkcií, a zmiešaná holdingová spoločnosť, ktorá si zachováva vlastný odbor podnikania, diverzifikuje časť svojho výrobného programu do novozaložených dcérskych spoločností alebo preberá akcie a podiely existujúcich spoločností, ovláda ich a zabezpečuje výkon s tým spojených funkcií. Vytváranie holdingových spoločností má najmä ekonomické opodstatnenie, umožňuje koncentrovať kapitálové a finančné zdroje viacerých podnikov. Obchodný zákonník pojem holdingová spoločnosť nepoužíva, ale upravuje vzťahy v holdingovom zoskupení úpravou pojmov ovládajúca a ovládaná osoba.

Zverejnené 14. septembra 2018.

Holdingová spoločnosť [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/holdingova-spolocnost