hlinitokremičitany

Text hesla

hlinitokremičitany, alumosilikáty — kremičitany (silikáty), v ktorých je kremík v kremíkovo-kyslíkových tetraédroch nahradený hliníkom. Patria k nim viaceré významné horninotvorné minerály: živce, sľudy, chlority, andaluzit, distén, sillimanit, topás a i. Spolu s ostatnými kremičitanmi (silikátmi) predstavujú hlavnú súčasť magmatických a metamorfovaných hornín a ako kremičitany (silikáty) patria k najväčšej a najrozšírenejšej triede minerálov. Posledným produktom rozkladu hlinitokremičitanov je zväčša kaolinit.

Text hesla

hlinitokremičitany, alumosilikáty — kremičitany (silikáty), v ktorých je kremík v kremíkovo-kyslíkových tetraédroch nahradený hliníkom. Patria k nim viaceré významné horninotvorné minerály: živce, sľudy, chlority, andaluzit, distén, sillimanit, topás a i. Spolu s ostatnými kremičitanmi (silikátmi) predstavujú hlavnú súčasť magmatických a metamorfovaných hornín a ako kremičitany (silikáty) patria k najväčšej a najrozšírenejšej triede minerálov. Posledným produktom rozkladu hlinitokremičitanov je zväčša kaolinit.

Zverejnené v apríli 2010.

citácia

Hlinitokremičitany [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-10-18]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hlinitokremicitany