hladina podzemnej vody

Text hesla

hladina podzemnej vody — súvislá horná hranica povrchu podzemnej vody v zemskej kôre vypĺňajúca jej dutiny. Priebeh i hĺbka hladiny podzemnej vody sú ovplyvnené reliéfom územia, tvarom a sklonom nepriepustného podložia a priepustnosťou zvodnenej vrstvy. Úroveň a tvar sa menia napr. v závislosti od množstva atmosférických zrážok, stavu vody v povrchových vodných tokoch ap. Hladina podzemnej vody môže byť voľná (tlak na jej povrchu sa rovná atmosférickému tlaku, takže úroveň hladiny podzemnej vody sa rovná úrovni hladiny vody v studni alebo vo vrte po ustálení hladiny vody v nich) alebo napätá (artézska; pozoruje sa vtedy, ak je podzemná voda lokalizovaná medzi dvoma nepriepustnými vrstvami horniny a tlak vody na hranici s hornou vrstvou je väčší ako atmosférický). Pri vyvŕtaní vrtu do hornej, nepriepustnej vrstvy vystúpi hladina vody nad úroveň rozhrania vrstiev, niekedy i nad úroveň terénu (gejzíry).

Zverejnené v apríli 2010.

Hladina podzemnej vody [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hladina-podzemnej-vody