Hieronym

Popis ilustrácie

Sv. Hieronym sa modlí pri Božom hrobe v Jeruzaleme a sv. Hieronym je pokúšaný tancujúcimi ženami,  Krásne hodinky vojvodu z Berry,  1405 – 08/9, Metropolitné múzeum umenia, New York

Text hesla

Hieronym, sv., Sophronius Eusebius Hieronymus, okolo 347 Stridon (pravdepodobne v blízkosti dnešnej Ľubľany) – 419 alebo 420 pri Betleheme — učiteľ cirkvi, prekladateľ a exegéta. V rokoch 360 – 67 študoval gramatiku, rétoriku a filozofiu u A. Donata v Ríme, kde ho 366 pokrstil pápež Liberius. Okolo 367 sa vydal na cestu do Trieru, 373 sa v Aquileii pripojil k mníšskemu spoločenstvu a oboznámil sa s rehoľným životom. V roku 374 odišiel do Antiochie, kde navštevoval prednášky Apolinára Laodicejského (†390). Okolo 375 sa usadil v púšti východne od Antiochie ako pustovník, učil sa hebrejčinu a študoval Sväté písmo. V tom období sa začala jeho intenzívna literárna činnosť. V roku 378 prijal v Antiochii kňazské svätenie a 379 odišiel do Konštantínopola, kde počúval kázne Gregora Naziánskeho a oduševnil sa za Origenovo učenie. V roku 382 odcestoval do Ríma, kde ho pápež Damasus I. vymenoval za osobného tajomníka a o. i. ho poveril revíziou latinského prekladu evanjelií. Po pápežovej smrti pre intrigy vplyvných osôb, ktoré predtým kritizoval, odišiel v auguste 385 z Ríma do Palestíny. Počas cesty navštívil aj mníšske spoločenstvá v Egypte. V roku 386 sa usadil v Betleheme, kde sa venoval organizovaniu rehoľného života a charitatívnej činnosti.

Najväčší význam má jeho literárna tvorba, ktorá zahŕňa listy, preklady, preklady Biblie, exegetické diela, historické knihy, polemické spisy a homílie. Viaceré listy (zachovalo sa ich 117) sú venované vysvetľovaniu Svätého písma, teologickým sporom, ako aj poučeniam o askéze a duchovnom živote. Preložil aj Origenove spisy, Eusebiovu Kroniku (ktorá bola cirkevnými dejinami do 325, pričom ju doplnil údajmi do 378) a niektoré spisy Didyma Alexandrijského (†398), Pachomia (†346) a i. Vzácny je jeho preklad Biblie do latinčiny, pričom Nový zákon priamo nepreložil, ale iba opravil starolatinský preklad evanjelií podľa gréckych pôvodín. Priamo z hebrejčiny (resp. z aramejčiny) však 393 – 406 preložil celý Starý zákon známy pod názvom Vulgata. Napriek niektorým menším nedostatkom to bolo dielo, ktoré prevyšovalo všetky dovtedajšie preklady a zaslúžilo si uznanie cirkvi. Hieronym napísal aj viacero prevažne menších spisov, v ktorých vysvetľoval a komentoval rozličné časti Svätého písma, napr. Malé komentáre k žalmom (Commentarioli in psalmos), Šesť kníh komentára k prorokovi Jeremiášovi (In Hieremiam prophetam libri sex) a Komentáre k štyrom Pavlovým listom (Commentarii in quatuor epistulas Paulinas), ako aj historické spisy Životopis sv. Pavla Tébskeho (Vita Sancti Pauli), Životopis sv. Hilariona (Vita Sancti Hilarionis) a Životopis Malcha (Vita Malchi), v ktorých priblížil rehoľný život. Jeho najvýznamnejšie historické dielo O slávnych mužoch (De viris illustribus, 392) obsahuje 135 životopisov cirkevných spisovateľov (počnúc životopisom apoštola Petra až po svoj životopis). Veľkú časť jeho literárneho diela tvoria polemické spisy, ktorých predmetom je sčasti obrana rehoľných ideálov, ale predovšetkým teologické spory okolo Origenovej pravovernosti. Proti pelagiánom, ktoré znižovali význam Božej milosti pre spásu človeka, napísal spis Dialóg proti pelagiánom (Dialogus adversus Pelagianos). Polemickým spisom je i Hádka medzi luciferiánom a ortodoxným (Altercatio Luciferiani et Orthodoxi). Z množstva Hieronymových homílií sa zachovala iba malá časť (96), väčšinou sa týkajú žalmov a evanjeliových textov. Býva zobrazovaný ako kajúcnik kľačiaci v púšti pri krucifixe, držiaci kameň, s lebkou a presýpacími hodinami vedľa neho, ako učenec sediaci v študovni s kalamárom a brkom alebo ako cirkevný teológ oblečený do kardinálskeho rúcha s modelom chrámu. K jeho atribútom patria kardinálsky klobúk a lev. Sviatok 30. septembra.

Zverejnené v apríli 2010.

Hieronym [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-25]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hieronym