hercýnsky geotektonický cyklus

Text hesla

hercýnsky geotektonický cyklus, variský geotektonický cyklus, hercýnska orogenéza, hercýnske vrásnenie, variská orogenéza, variské vrásnenie — celosvet. tektonické pohyby v mladšom paleozoiku spojené s intenzívnou magmatickou činnosťou a metamorfizmom. Hercýnsky geotektonický cyklus pozostával z niekoľkých tektonických udalostí (fáz): bretónskej, sudetskej, krušnohorskej, astúrskej, sálskej a falckej. Vznikli počas neho horské sústavy hercynidy (variscidy). H. Stille označil časti Európy tvorené hercýnskymi pohoriami ako Mezoeurópa.

Zverejnené vo februári 2008.

Hercýnsky geotektonický cyklus [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hercynsky-geotektonicky-cyklus