hercynidy

Text hesla

hercynidy [vl. m.], variscidy — pohoria vzniknuté počas hercýnskeho geotektonického cyklu. V Európe k nim patria napr. Ardeny, Harz, Centrálny masív (Francúzske stredohorie), Vogézy, Schwarzwald a Český masív, v Ázii Ural a Altaj, v Sev. Amerike juhozáp. časť Apalačských vrchov, v Juž. Amerike Patagónska tabuľa, v Austrálii str. časť Veľkých predelových vrchov, v Afrike Kapské vrchy. Niektoré hercynidy boli zdenudované a prekryté mladšími sedimentmi a stali sa základom paleozoických platforiem. Iné podľahli prestavbe a zachovali sa ako izolované masívy medzi mladšími orogénmi (napr. Alpami, Karpatmi).

Zverejnené vo februári 2008.

Hercynidy [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hercynidy