Hendrich, Josef

Text hesla

Hendrich, Josef, 21. 2. 1888 Moravské Budějovice, okr. Třebíč – 5. 10. 1950 Praha — český pedagóg a komeniológ.

Po štúdiu na Karlovej-Ferdinandovej univerzite (dnes Karlova univerzita) v Prahe od 1912 pôsobil ako stredoškolský učiteľ. V roku 1921 pôsobil v Pedagogickom ústave J. A. Komenského, kde spracúval anketu o reforme stredného školstva, v rokoch 1924 – 28 na Karlovej univerzite v Prahe, 1928 – 37 na Filozofickej fakulte (1935/36 dekan fakulty) UK v Bratislave. Jeho zásluhou bola v roku 1930 v Bratislave zriadená Štátna pedagogická akadémia (1930 – 37 jej riaditeľ). V roku 1937 sa vrátil na KU v Prahe, kde viedol Pedagogický seminár, súčasne počas 2. svetovej vojny riadil Štátnu pedagogickú akadémiu, redakciu Věstníka pedagogického a Masarykův lidovýchovní ústav v Prahe. Po 2. svetovej vojne sa vrátil na KU v Prahe, bol však obvinený z kolaborácie (1947 rehabilitovaný).

Zaoberal sa najmä osobnosťou a dielom J. A. Komenského (Jana Amose Komenského spisy vševědné, všeosvětové a všenápravné, 1924; J. A. Komenský, 1946), dokončil a doplnil dielo českého literárneho historika Jana Václava Nováka (*1853, †1920) J. A. Komenský. Jeho život a spisy (1920 – 32). Vo vtedajšom zápase o empirický alebo filozofický postup v pedagogike napísal polemickú štúdiu Filosofické proudy v současné pedagogice (1926), v ktorej nesúhlasil s empiricko-prírodovednou koncepciou Václava Příhodu a prikláňal sa k idealistickým až spiritualistickým východiskám pedagogiky. Autor prác Pedagogický systém a školská reforma Giovanniho Gentile (1925), Úvod do obecné pedagogiky (1935), Ako sa kedysi na Slovensku študovalo (1937), Úvod do akademického studia (1947) a i.

Zverejnené vo februári 2008.

Hendrich, Josef [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-27]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hendrich-josef