Helmholtzova kontrakčná teória

Text hesla

Helmholtzova kontrakčná teória [-co-] — teória vysvetľujúca pôvod energie hviezd gravitačným zmršťovaním hviezdneho telesa, ktoré sa uplatňuje v začiatočných štádiách vývoja hviezdy pred dosiahnutím hlavnej postupnosti. Energia uvoľnená pri gravitačnej kontrakcii hviezdy je priamoúmerná druhej mocnine hmotnosti hviezdy a rýchlosti zmenšovania jej polomeru a nepriamoúmerná jej polomeru. Časový interval, počas ktorého sa vyžiari všetka gravitačná energia hviezdy, sa nazýva Kelvinova-Helmholtzova doba kontrakcie, v prípade Slnka je to 20 mil. rokov. Nazvaná podľa autora (1854) H. Helmholtza.

Zverejnené vo februári 2008.

Helmholtzova kontrakčná teória [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-03-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/helmholtzova-kontrakcna-teoria