hedonistický princíp

Text hesla

hedonistický princípekon. jedna z axiomatických zásad, ktorú vytýčil klasický ekonóm W. N. Senior. Vychádzala zo starogréckej spoločenskoetickej koncepcie, podľa ktorého správanie človeka determinuje úsilie maximalizovať životné pôžitky a minimalizovať životné strasti. Podľa Seniora sa každý človek usiluje dosiahnuť bohatstvo s najmenšou možnou obeťou, takže hospodárenie je dosahovanie maximálneho pôžitku za súčasného prinesenia minimálnych obetí. Výrobu chápal ako obeť zo strany kapitalistu (zriekajúceho sa okamžitej spotreby dôchodku) aj zo strany robotníka (zriekajúceho sa pohodlia a voľného času). Na hedonistický princíp nadviazali vo svojich teóriách niektorí priekopníci neoklasickej ekonómie.

Zverejnené vo februári 2008.

Hedonistický princíp [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-09]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hedonisticky-princip