Heckscherova-Ohlinova teoréma

Text hesla

Heckscherova-Ohlinova teoréma [hekšer- úli-] — formula objasňujúca existenciu medzinárodného obchodu na základe rozdielnej vybavenosti jednotlivých krajín výrobnými faktormi. Jej tvorcami sú švédski ekonómovia E. F. Heckscher a B. G. Ohlin. Podľa nej bude krajina, v ktorej je hojným výrobným faktorom kapitál, vyvážať výrobky náročné na kapitál a krajina hojne vybavená prácou bude vyvážať výrobky náročné na prácu. Teoréma je založená na predpoklade, že obidve krajiny sa od seba líšia len vybavenosťou výrobnými faktormi a inak sú identické. Za predpokladu zanedbateľných dopravných nákladov povedie vzájomný obchod medzi krajinami a regiónmi k vyrovnaniu cien jednotlivých výrobných faktorov. Heckscherova-Ohlinova teoréma je súčasťou Heckscherovho-Ohlinovho modelu medzinárodného obchodu formulovaného E. F. Heckscherom (1919) a B. G. Ohlinom (1933) a ďalej rozpracovaného P. A. Samuelsonom (1948, 1949, 1953).

Zverejnené vo februári 2008.

Heckscherova-Ohlinova teoréma [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/heckscherova-ohlinova-teorema