hazardné hry

Text hesla

hazardné hry — hry, v ktorých môže hráč pri splnení vopred určených podmienok získať výhru a ktorých výsledok závisí výlučne alebo prevažne od náhody alebo od neznámeho výsledku určitej okolnosti (nesmie byť vopred nikomu známy, nesmie byť nikým ovplyvniteľný ani v rozpore s pravidlami hazardných hier).

Na Slovensku podmienky prevádzkovania a propagovania hazardných hier, práva a povinnosti ich prevádzkovateľov a hráčov, pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí v tejto oblasti, štátny dozor nad prevádzkovaním a propagovaním hazardných hier a nad súvisiacimi činnosťami, ako aj ďalšie náležitosti upravuje zákon o hazardných hrách z 2005 vytvárajúci vo verejnom záujme podmienky na ochranu verejného poriadku pri prevádzkovaní hazardných hier a zabezpečujúci spoločenskú kompenzáciu rizík vyplývajúcich z ich prevádzkovania a účasti na nich. Podľa tohto zákona sa za hazardné hry považujú lotériové hry (žrebové lotérie, tomboly, bingo, číselné lotérie, napr. loto a keno, okamžité lotérie, lotéria pokladničných dokladov), hazardné hry v kasíne (ruleta, kartové hry, hry s kockami), stávkové hry (kurzové stávky, dostihové stávky), hazardné hry prevádzkované prostredníctvom výherných prístrojov, hazardné hry prevádzkované prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi alebo prevádzkované prostredníctvom telekomunikačných zariadení a videohry, hazardné hry prevádzkované prostredníctvom internetu a i. Za hazardné hry sa nepovažujú športové podujatia podľa osobitného predpisu (zákon č. 1 z 2014 o organizovaní verejných športových podujatí), relaxačné alebo športové hry s potrebným vkladom (podmienka účasti na nich), ktorý sa účastníkovi, ak prehrá, nevracia, ďalej zábavné hry o vecné ceny prostredníctvom hracieho zariadenia, ak vklad nepresahuje sumu 50 eurocentov, hry prostredníctvom hracieho zariadenia, v ktorom je výhrou ďalšia hra na tom istom hracom zariadení, kvízy spočívajúce v odpovediach na otázky alebo v preukázaní vedomostí a zručnosti, ak je výsledok hry určovaný v prevažnej miere na základe preukázania vedomostí alebo zručnosti, žrebové vecné lotérie a tomboly, ak herná istina neprekročí sumu 1 500 eur, ako aj propagačné súťaže (súťaže, hry, ankety a i. akcie, pri ktorých účastníci určení náhodným výberom získavajú výhry a pri ktorých je podmienkou účasti kúpa určitého tovaru, služby ap.), ktoré nie sú samostatnou podnikateľskou činnosťou a slúžia len na podporu predaja tovarov a služieb. Výhernou istinou je suma (určená na vyplatenie výhier), ktorá je podľa pravidiel hazardných hier rozdelená vyhrávajúcim hráčom. Hazardné hry možno prevádzkovať len na základe licencie udelenej podľa zákona o hazardných hrách. Prevádzkovateľom hazardných hier je právnická osoba, ktorej príslušný orgán štátnej správy alebo obec udelili individuálnu licenciu, alebo osoba, ktorá splnila podmienky na udelenie všeobecnej licencie vydanej Ministerstvom financií SR.

Na území Slovenska sa zakazuje prevádzkovanie a propagovanie zahraničných hazardných hier. Takisto sú zakázané hry, ktoré nezaručujú všetkým hráčom rovnaké podmienky vrátane možnosti výhry (najmä pyramídové hry alebo reťazové hry). Niektoré z hazardných hier tvoriacich štátnu lotériu musí prevádzkovať Národná lotériová spoločnosť, ktorá môže podľa zákona prevádzkovať aj iné hazardné hry, je akciovou spoločnosťou na území SR a jej zakladateľom a akcionárom je Slovenská republika zastúpená ministerstvom financií. Orgánmi štátnej správy v oblasti hazardných hier sú Ministerstvo financií SR, Finančné riaditeľstvo SR, daňové úrady a colné úrady.

Patologické hranie hazardných hier sa nazýva gamblerstvo.

Zverejnené vo februári 2008. Aktualizované 2. mája 2018.

Hazardné hry [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hazardne-hry