Hattala, Martin

Text hesla

Hattala, Martin, 4. 11. 1821 Trstená, okres Tvrdošín – 11. 12. 1903 Praha — slovenský jazykovedec, pôvodca reformnej kodifikácie spisovnej slovenčiny, autor jej prvej gramatiky.

R. 1844 – 48 študoval teológiu a slavistiku na Pázmaneu vo Viedni, 1848 – 50 kaplán v Bzovíku a Hodruši, 1850 – 54 stredoškolský profesor v Bratislave. Od 1854 na odporúčanie P. J. Šafárika študoval jazykovedu na filozofickej fakulte českej univerzity v Prahe, kde sa aj habilitoval a od 1861 pôsobil ako profesor. Už ako študent Pázmanea sa v auguste 1847 zúčastnil na 4. zasadnutí spolku Tatrín v Čachticiach o jednotnom spisovnom jazyku Slovákov. R. 1850 vyložil odchýlky svojej koncepcie od Štúrovej slovenčiny, od češtiny, staroslovenčiny a bernolákovčiny v knihe Gramatika slovenského jazyka v porovnaní s najbližšie príbuzným jazykom českým (Grammatica linguae Slovenicae collatae cum proxime cognata Bohemica). Táto gramatika, vydaná anonymne 1852 pod názvom Krátka mluvnica slovenská, bola prvou slovenskou príručkou spisovnej slovenčiny podľa hodžovsko-hattalovskej jazykovej reformy.

Hattala upravil štúrovskú spisovnú normu v hláskosloví a pravopise, pričom v pravopise uplatnil fonologický aj etymologický (historický) princíp. Vo svojej kodifikácii spisovnej slovenčiny dôsledne neodlíšil živé a archaické zložky jazykového systému, a najmä v tvarosloví kodifikoval viaceré archaické javy, pre ktoré nachádzal oporu v češtine. Jeho kodifikácia tzv. opravenej slovenčiny nebola dôsledná ani úplná, vystihla však vtedajší spoločenský vývin a verejnosť napokon slovenčinu prijala ako celonárodný spisovný jazyk.

Autor analýzy synchronických javov v oblasti skladby zachytenej v Mluvnici jazyka slovenského I, II (1864, 1865) a v Skladbe jazyka slovenského (1865). Hattala dobre poznal výsledky novej historicko-porovnávacej jazykovedy a viedol v tejto oblasti viaceré polemiky (Brus jazyka českého. Příspěvek k dějinám osvěty vůbec a slovanské zvláště, 1877).

Zverejnené vo februári 2008.

Hattala, Martin [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hattala-martin