Hašková, Alena

Text hesla

Hašková, Alena, 6. 7. 1962 Piešťany — slovenská pedagogička. Od 1985 pôsobí na Pedagogickej fakulte UKF v Nitre (do 1992 Pedagogická fakulta v Nitre; 1993 – 01 pracovala na Ústave didaktickej technológie, 2001 – 10 na Ústave technológie vzdelávania, od 2010 na Katedre techniky a informačných technológií, súčasne 1997 –99 zástupkyňa riaditeľa UNESCO katedry pre interdisciplinárny výskum v oblasti informačných a vzdelávacích technológií a 2000 – 04 projektová manažérka Inštitútu kvality vzdelávania pre krajiny strednej a východnej Európy; 1999 – 2002 prodekanka); 2006 profesorka.

Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa zameriava na metodologické aspekty vzdelávania, odborovú didaktiku technických predmetov, uplatňovanie informačných technológií vo vzdelávaní, tvorbu vzdelávacích prostredí a ich využívanie na špecifické účely a na optimalizáciu školského manažmentu. Pôsobí ako expertka v rôznych národných aj medzinárodných projektoch zameraných na výskum vzdelávania. Autorka a spoluautorka viacerých monografií a učebníc, napr. Technológia vzdelávania, 2004; Príprava školských manažérov ako kľúčový predpoklad efektívnosti školy, 2008; Zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania v národnom kontexte Slovenskej republiky, 2013; Technika na základných školách - áno alebo nie, 2015; Technické vzdělávání na základních školách v kontextu společenských a technologických změn, 2017; Prírodovedné a technické vzdelávanie: perspektívy, príležitosti a výzvy, Science and Technology Education: Perspectives, Opportunities and Challenges, 2018; Aplikácia metodiky hodnotenia kompetencií učiteľa: prípadové štúdie, 2018.

Zverejnené vo februári 2008.

Hašková, Alena [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/haskova-alena