Harvardská klasifikácia

Text hesla

Harvardská klasifikácia — klasifikačný systém hviezd na základe ich spektier (→ spektrálna klasifikácia hviezd) vytvorený v Harvard College Observatory v Cambridgei (Massachusetts) v USA (dnes súčasť Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics). Podľa výskytu a intenzity spektrálnych čiar zaraďuje hviezdy do spektrálnych tried označených veľkými písmenami, pričom každá trieda je rozdelená na podtriedy označené číslicami 0 – 9 (napr. A0, A9). Podľa Harvardskej klasifikácie bolo na základe spektier získaných pomocou objektívového hranola zatriedených viac než 225 000 hviezd. Pôvodne abecedné poradie spektrálnych tried sa v dôsledku poznatkov o stavbe a vývoji hviezd vyvinulo do postupnosti O, B, A, F, G, K, M, ktorá má fyzikálne zdôvodnenie v klesajúcej efektívnej teplote hviezd.

Harvardská klasifikácia bola pôvodne jednorozmernou klasifikáciou, t. j. vyjadrovala triedenie hviezd podľa teploty odhadovanej na základe ich spektier, jej neskoršie rozvinutie však zohľadňuje aj triedu svietivosti. Vďaka jednoduchým klasifikačným pravidlám a veľkému množstvu klasifikovaných hviezd je najpoužívanejšou spektrálnou klasifikáciou hviezd. Harvardskú klasifikáciu vytvorili A. J. Cannonová a E. Ch. Pickering koncom 19. a zač. 20. stor. Po prijatí jej zásad astronomickou verejnosťou A. J. Cannonová 1911 – 15 roztriedila 225 300 hviezd s jasnosťou do ôsmej magnitúdy a pripravila vydanie katalógu, ktorého prvá časť vyšla 1918 (→ Katalóg Henryho Drapera).

Zverejnené vo februári 2008.

Harvardská klasifikácia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-05-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/harvardska-klasifikacia