hárem

Text hesla

hárem [arab. > tur.] —

1. v tradičnom islamskom dome alebo paláci priestor vyhradený pre všetky ženy v rodine (vrátane konkubín), do ktorého nemajú prístup muži okrem manžela a mužských príbuzných (arab. harím = posvätné alebo zakázané miesto). Praktizovanie oddeleného bývania žien súviselo s mnohoženstvom (Korán ho nepredpisuje). Nadviazalo na staršiu predislamskú tradíciu (háremy panovníckych dvorov v Asýrii, Perzii a Egypte, kde boli ich súčasťou aj eunuchovia a dcéry pána domu), v 7. stor. ho začali praktizovať arabskí umajjovskí panovníci, honosné háremy sa budovali v 9. – 10. stor. za vlády Abbásovcov, keď sa stali symbolom prestíže a bohatstva. Háremy sa dodnes zachovali iba v najkonzervatívnejších moslimských vrstvách, v Turecku boli 1926 zakázané (zákaz polygamie);

2. označenie väčšieho počtu žien alebo súložníc.

Zverejnené vo februári 2008.

Hárem [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-25]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/harem