Hamuljak, Martin

Text hesla

Hamuljak, Martin, 19. 4. 1789 Oravská Jasenica, okres Námestovo – 31. 3. 1859 Námestovo — slovenský kultúrny organizátor, redaktor a vydavateľ. R. 1804 – 06 študoval filozofiu v Egeri, 1812 zložil odborné skúšky na právnickej akadémii v Bratislave, 1822 – 23 advokátske skúšky v Budíne. R. 1813 – 53 pracoval v miestodržiteľskej rade v Budíne ako úradník a neskôr ako účtovný radca. Od zač. 20. rokov 19. stor. sa zúčastňoval na práci v národnokultúrnej, organizačnej a literárnej oblasti ako vedúca osobnosť mladšej bernolákovskej generácie sústredenej v Budíne a Pešti. Usiloval sa o založenie Spoločnosti slovanskej (1825), Slovanského čitateľského spolku (1826) a Slovanskej knižnice (1829) i o vydávanie slovenských novín a literárneho časopisu (1826 – 31). R. 1834 založil Spolok milovníkov reči a literatúry slovenskej (1839 – 50 jeho správca), ktorého hlavným cieľom bolo zblíženie katolíckeho a evanjelického krídla slovenského národného hnutia. Jeho zásluhou vyšli štyri ročníky almanachu Zora (1835, 1836, 1839, 1840) i súborné vydanie Básní J. Hollého (1841 – 42). Vo vydavateľskej činnosti zabezpečoval tlač, korektúry a distribúciu spisov P. J. Šafárika, najmä jeho Dejín slovanskej reči a literatúry (Geschichte der slawischen Sprache und Litertur, 1826) a druhého zväzku zbierky Písně světské lidu slovenského v Uhřích (1827), pripravoval nemecký index k Slovníku poľského jazyka (Słownik języka polskiego, 6 zväzkov, 1807 – 14) Samuela Bogumiła Lindeho (*1771, †1847) a vydanie zbierky dokumentov s národnoobranným charakterom História najnovšieho rozširovania maďarčiny medzi inými národmi v Uhorskej krajine (rukopis sa nezachoval). Autor portrétov slovanských hrdinov M. Zrínskeho (1835) a Mikuláša Jurišića (1836).

Zverejnené vo februári 2008. Aktualizované 20. apríla 2018.

Hamuljak, Martin [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hamuljak-martin