Hamburské pravidlá

Text hesla

Hamburské pravidlá — označenie Dohovoru OSN o námornej preprave tovaru (angl. United Nations Convention on the Carriage of Goods by Sea) prijatého 31. 3. 1978 na diplomatickej konferencii v Hamburgu. Dohovor vstúpil do platnosti 1. 11. 1992. Nadviazal na Haagske pravidlá a Haagsko-visbyjské pravidlá, ktoré mal nahradiť. Hamburské pravidlá podrobnejšie stanovujú a zvyšujú zodpovednosť dopravcu (za škodu vzniknutú v súvislosti so stratou tovaru, s jeho poškodením alebo s oneskoreným dodaním ap.), uvádzajú o. i. pravidlá o preprave nebezpečného tovaru, zaoberajú sa prepravnými dokladmi (konosament), súdnou príslušnosťou (pri súdnych konaniach týkajúcich sa prepravy tovaru), arbitrážnym (rozhodcovským) konaním, zúčtovacou jednotkou, ktorou je zvláštne právo čerpania definované Medzinárodným menovým fondom, a i. Väčšina svetových obchodných veľmocí však k dohovoru nepristúpila. ČSSR ho podpísala 1979. Pre Českú republiku, ktorá je zmluvnou stranou dohovoru, vstúpil do platnosti 1. 7. 1996, Slovenská republika k nemu nepristúpila.

Zverejnené vo februári 2008.

Hamburské pravidlá [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hamburske-pravidla